رويايي

 


گواهي نامه
 

غضنفر مي ره امتحان گواهي نامه بده چند بار رد ميشه بعد تو راه پليس جلوش رو مي گيره مي گه گواهي نامه! غضنفر هم ميگه دادين كه مي خواين؟

  خطر برق گرفتگي

غضنفر رو برق گرفت مُرد !!! اقوامش از ترس تا چهلم با فازمتر سر قبرش فاتحه ميخوندن.

فكر بكر


امسال هركي ميومد خونه ما عيد ديدني، بهش مي گفتم وااااااي چقد چاق شدي...
طرفم از همون خونه ما شروع مي كرد به رژيم گرفتن...
كلي به اقتصاد خانواده كمك كردم!

كرايه تاكسي


توي تاكسي نشسته بودم، دو تا آقاي مسن هم عقب نشسته بودن.
نزديك پياده شدنشون يكي به اون... يكي گفت:
به خدا اگه بزارم دست تو جيبت بكني! من حساب ميكنم...
بعد از راننده پرسيد : ببخشيد چقدر شد؟
راننده: هزار تومن !
يهو يارو برگشت به راننده گفت: آدمــــــي ؟؟!!
راننده گفت : جـــان ؟
مرد : گفتم آدمي يا نه؟
راننده گفت : حرف دهنتو بفهم درست صحبت كن!
يارو دوباره گفت: نه.. آدمي؟؟!
راننده هم با عصبانيت ترمز كرد برگشت عقب گفت : نــــــــه ... فقط تو آدمي!
يارو گفت : يعني چي؟ من ميگم آدمي هزار تومن؛يا دوتاييمون باهم هزار تومن!!


Design By : Pars Skin