رويايي

معماي عشق

 

از استاد ديني پرسيدند عشق چيست؟ گفت:حرام است.

از استاد هندسه پرسيدند عشق چيست؟ گفت:نقطه اي كه حول نقطه ي قلب جوان ميگردد.

از استاد تاريخ پرسيدن عشق چيست؟ گفت:سقوط سلسله ي قلب جوان.

 

 

از استاد زبان پرسيدند عشق چيست؟ گفت:همپاي love است

 

از استاد ادبيات پرسيدند عشق چيست؟ گفت : محبت الهيات است .

 

از استاد علوم پرسيدند عشق چيست؟ گفت : عشق تنها عنصري هست كه بدون اكسيژن ميسوزد

 

از استاد رياضي پرسيدند عشق چيست؟ گفت : عشق تنها عددي هست كه هرگز تنها نيست.

 

از استاد فيزيك پرسيدند عشق چيست؟ گفت :عشق تنها آدم رباتي هست كه قلب را به سوي خود مي كشد.

 

از استاد انشا پرسيدند عشق چيست؟ گفت :عشق تنها موضوعي است كه مي توان توصيفش كرد.

 

از استاد قرآن پرسيدند عشق چيست؟ گفت :عشق تنها آيه اي است كه در هيچ سوره اي وجود ندارد .

 

از استاد ورزش پرسيدند عشق چيست؟ گفت :عشق تنها توپي هست كه هرگز اوت نمي شود.

 

از استاد زبان فارسي پرسيدند عشق چيست؟ گفت :عشق تنها كلمه اي هست كه ماضي و مضارع ندارد

 

از استاد زيست پرسيدند عشق چيست؟ گفت :عشق تنها ميكروبي هست كه از راه چشم وارد ميشود.

 

از استاد شيمي پرسيدند عشق چيست؟ گفت :عشق تنها اسيدي هست كه درون قلب اثر ميگذارد

 

از خود عشق پرسيدم عشق چيست؟ گفت فقط يك نگاهDesign By : Pars Skin